لیوان دسته دار بلور اصفهان مدل یاقوت کد۴۱۹

پیش دستی بلور اصفهان مدل یاقوت کد ۸۰۳

قاب بلور اصفهان مدل یاقوت کد ۸۰۴

کاسه کوچک بلور اصفهان مدل یاقوت کد۹۰۳

کاسه بزرگ بلور اصفهان مدل یاقوت کد۹۰۴

کاسه نیم گود بلور اصفهان مدل یاقوت کد۹۰۵

قندان بلور اصفهان مدل یاقوت کد ۱۳۰

شکلات خوری بلور اصفهان مدل یاقوت کد۱۳۵