کاسه مارال بزرگ کد ۹۳۸

مارال کاسه متوسط کد ۹۳۷

مارال کاسه کوچک کد ۹۳۶