بستنی خوری سمیرامیس کد ۷۶۷

پیش دستی  سمیرامیس کد ۸۰۷

قاب شیرینی خوری سمیرامیس کد ۸۰۸

کاسه کوچک  سمیرامیس کد ۹۰۷

کاسه بزرگ سمیرامیس کد ۹۰۸