کاسه۱۳ رزیتا  کد۶۲۷

کاسه ۱۶ رزیتا کد۶۲۹

کاسه ۱۸ رزیتا کد۶۷۶

کاسه ۲۱رزیتا  کد ۶۱۱

کاسه ۲۴ رزیتا  کد۶۷۹

سه تیکه درب دار رزیتا کد 

دو تیکه درب دار رزیتا کد ۹۴۲